Aighneachtaí á lorg

View of Merrion Square facade of National Gallery of Ireland
Image © National Gallery of IrelandCredit
Aighneachtaí á lorg
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 : Dréachtscéim á hUllmhú ag an Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann

Tá sé i gceist ag Gailearaí Náisiúnta na hÉireann scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag an Ghailearaí ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

[email protected]

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean Thiar, Baile Átha Cliath 2

Roimh 5.00 i.n., 18 Meitheamh 2020

Request for submission
Official Languages Act 2003: Preparation of a Draft Language Scheme by the National Gallery of Ireland 

The National Gallery of Ireland proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. The Gallery invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

You may return submissions to:

[email protected]

or

The National Gallery of Ireland, Merrion Square West, Dublin 2

By 5pm on 18 June 2020

Aimsigh tuilleadh eolais