Photo of a couple standing in a gallery in front of a wall displaying gilt-framed paintings and mirrors.
Photographer: Jack Caffrey, The Pimlico Project, 2017. Photo © National Gallery of IrelandCredit

Plean gníomhaíochta custaiméirí

Eispéireas Ardcháilíochta agus Caighdeáin Seirbhísí do Chuairteoirí

Ár nGealltanas:

Foilseoidh Gailearaí Náisiúnta na hÉireann Cairt Chustaiméirí ina leagfar amach an cineál agus an cháilíocht eispéiris agus seirbhísí a bhféadfaidh cuairteoirí a bheith ag súil leo, agus ina léireofar gach pointe seachadta seirbhíse.

 1. Táimid tiomanta a chinntiú go mbeidh cuairteoirí ar an eolas faoi chineál agus faoi cháilíocht an eispéiris agus na seirbhísí a bhféadfaidh siad a bheith ag súil leo, trí bhíthin ár Cairt Chustaiméirí a fhoilsiú agus a chur ar taispeáint.

Tráthúlacht agus Cúirtéis

Ár nGealltanas:

Tá Gailearaí Náisiúnta na hÉireann tiomanta caighdeán seirbhíse a sholáthar sa tslí a gcaithimid le fiosrúcháin ar an teileafón, le cumarsáid i scríbhinn, le cuairteoirí pearsanta, le fiosrúcháin ar an láithreán gréasáin idirghníomhach agus ar na meáin shóisialta, agus maidir le Faisnéis a chur ar fáil.

 1. Cinnteoimid go gcaithfear go cúirtéiseach le gach cuairteoir agus go láimhseálfar gach cumarsáid a bhfaighimid go pras agus go héifeachtúil.
 2. Cinnteoimid go dtabharfaidh gach ball foirne a n-ainm nuair a bhfreagróidh siad an teileafón. Tabharfaimid mionsonraí teagmhála iomlána ar gach cumarsáid i scríbhinn nó ar an ríomhphost.
 3. Coinneoimid gach ríomhphost ‘as oifig’ cothrom le dáta agus freagróimid gach teachtaireacht ghlórphoist.
 4. Tabharfaimid aitheantas do gach cumarsáid le fiosrúchán laistigh de 3 lá ón dáta a bhfaightear do chumarsáid agus cuirfimid gnáth-fhaisnéis ar fáil ach í a iarraidh. Tabharfaimid freagra sonrach ar 95% d’fhiosrúcháin ar a laghad laistigh de 20 lá.

Aiseolas

Ár nGealltanas:

Is é cuspóir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann córas a úsáid a bhfuiltear ar an eolas faoi, agus atá inrochtana, trédhearcach agus éasca le húsáid, chun déileáil le haiseolas. Cuirfimid Cártaí Tuairimí ar fáil sa Ghailearaí, cuirfimid foirm aiseolais ar líne ar fáil agus spreagfaimid baill foirne agus oibrithe deonacha leas a bhaint as an teagmháil a bhíonn acu le cuairteoirí ó lá go lá chun aiseolas a bhailiú.

 1. Cuirfimid Cártaí Tuairimí ar fáil sa Ghailearaí, cuirfimid foirm aiseolais ar líne ar fáil agus iarrfaimid ort aiseolas a thabhairt dúinn i suirbhé ar lucht féachana an Ghailearaí.
 2. Spreagfaimid baill foirne agus oibrithe deonacha leas a bhaint as an teagmháil a bhíonn acu le cuairteoirí ó lá go lá chun aiseolas a bhailiú.
 3. Bainfimid úsáid as an aiseolas a fhaightear chun do thaithí ar an mbailiúchán agus ar na seirbhísí a fheabhsú.

Gearáin

Ár nGealltanas:

Táimid tiomanta gach gearán a réiteach go pras. Láimhseálfar gach gearán ar bhealach cóir agus cuí agus caithfear leo faoi rún ach amháin sa chás gur mian le gearánaí a mhalairt a dhéanamh (agus faoi réir ag ár n-oibleagáidí faoin Acht um Shaoráil Sonraí, faoin Acht um Chosaint Sonraí agus faoi na rialacha maidir le Rochtain ar Fhaisnéis.

 1. Cinnteoimid go dtabharfar aitheantas do gach gearán laistigh de 3 lá oibre ón dáta a gheofar iad. Cinnteoimid go ndéanfar fiosrúchán iomlán ar gach gearán agus go n-eiseofar freagra ar do ghearán laistigh de 20 lá oibre. Sa chás nach féidir sin a dhéanamh, tabharfar freagra eatramhach ina míneofar an t-údar leis an moill agus ina n-inseofar duit cathain a eiseofar freagra níos cuimsithí.
 2. Sa chás go mbeidh cuairteoir fós míshásta, cuirfimid in iúl dóibh go bhfuil sé de cheart acu an cás a thabhairt chuig an Ombudsman.
 3. Lena chinntiú go gcoinneofar mionsonraí do ghearáin go hiomlán faoi rún, geallann an Gailearaí Clár Gearán a choimeád ar leithligh ó na taifid eile.
 4. Cloífimid leis na prionsabail um chosaint sonraí agus sinn ag déileáil le gearáin.

Achomhairc

Ár nGealltanas:

Is é cuspóir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann córas achomharc foirmiúil a bhfuiltear ar an eolas faoi, agus atá inrochtana, trédhearcach agus éasca le húsáid a chothabháil.

 1. Cinnteoimid go mbeidh a fhios ag an gcuairteoir go mbeidh an ceart acu achomharc a dhéanamh maidir lena ngearán sa chás nach mbeidh siad sásta leis an gcinneadh a dhéanfaidh an bainisteoir Eispéireas Cuairteoirí. Déanfaidh an Fhoireann Ceannaireachta Feidhmiúcháin athbhreithniú ar an achomharc ansin.
 2. Cinnteoimid go mbeidh a fhios ag an gcuairteoir go mbeidh an ceart acu achomharc a dhéanamh maidir lena ngearán sa chás nach mbeidh siad sásta leis an gcinneadh a dhéanfaidh an Fhoireann Ceannaireachta Feidhmiúcháin.
 3. Sa chás nach mbeidh an cheist réitithe fós, beidh an ceart ag an gcuairteoir achomharc a dhéanamh chuig Oifig an Ombudsman. Ní bheidh tionchar ag rud ar bith sa nós imeachta achomharc sin ar do cearta reachtúla faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, faoin Acht um Chosaint Sonraí ná faoi aon reachtaíocht ábhartha eile.

Rogha

Ár nGealltanas:

Tá Gailearaí Náisiúnta na hÉireann tiomanta rogha a chur ar fáil, nuair is féidir, ina sheachadadh seirbhísí. Táimid tiomanta teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a úsáid chun an méid rochtana, rogha agus cáilíocht seachadta is mó is féidir a chinntiú.

 1. 1. Bainfimid úsáid iomlán as teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn chun an rogha seirbhísí agus bealaí a fhéadfaidh cuairteoirí taithí a fháil ar an mBailiúchán Náisiúnta.

Comhordú níos fearr

Ár nGealltanas:

Tá Gailearaí Náisiúnta na hÉireann tiomanta cur chuig comhordaithe agus comhtháite a chothú maidir lenár seirbhís phoiblí a sheachadadh trí bhíthin an Bailiúchán Náisiúnta a thaispeáint.

 1. Cinnteoimid go mbeidh comhoibriú agus comhtháthú leanúnach i ngach réimse den Ghailearaí chun comhordú ar sheachadadh seirbhísí a fheabhsú.
 2. Cinnteoimid go ndéanfar comhoibriú leanúnach lenár bpáirtithe leasmhara go léir chun an tslí a bhféadfaidh ár gcuairteoirí taithí a fháil ar an mBailiúchán Náisiúnta a fheabhsú.

Rochtain Fhisiciúil

Ár nGealltanas:

Is é cuspóir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann a chinntiú go mbeidh ár saoráidí agus seirbhísí inrochtana dár gcustaiméirí go léir. Táimid tiomanta d’athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar inrochtaineacht faoi rochtain ar an timpeallacht fhisiciúil, faisnéis agus teicneolaíocht cumarsáide agus seirbhísí ardcháilíochta do chustaiméirí, agus do Ghailearaí atá inrochtana agus sábháilte do chách a chur ar fáil.

 1. Cinnteoimid go mbeidh ár saoráidí agus seirbhísí go léir inrochtana do gach cuairteoir a bhfuil riachtanas inrochtaineachta acu.
 2. Lena chinntiú gur féidir dul i ngleic le saincheisteanna nó deacrachtaí ar bith i ndáil le riachtanas inrochtaineachta ar bith, féadfaidh cuairteoirí ríomhphost a sheoladh chuig an Oifigeach Rochtana ag [email protected] nó glaoch ar (01) 6633513.
 3. Cinnteoimid go mbeidh gach cuid dár bhfoirgneamh glan agus compordach, agus go gcloífidh siad leis na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta.

Comhionannas/Éagsúlacht

Ár nGealltanas:

Is é cuspóir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann seirbhís a chur ar fáil a bheidh inrochtana do chách, a lorgaíonn comhionannas agus a fhreastalaíonn ar éagsúlacht torthaí lena chinntiú nach ndéanfar idirdhealú ar dhuine ar bith de bharr inscne, stádais teaghlaigh, stádais pósta, creidimh, aoise, cine, toisc gur den lucht siúil iad, gnéaschlaonta ná míchumais. Déanann an Gailearaí bacainní roimh dhaoine faoi bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta a shainaithint, chomh maith le bacainní geografacha ó thaobh teacht ar an mbailiúchán, agus déanann iarracht deireadh a chur leis na bacainní sin.

 1. Oibreoimid i dtreo deireadh a chur le bacainní roimh dhaoine faoi bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta agus le bacainní geografacha roimh dhaoine ó thaobh teacht ar an mbailiúchán.
 2. Cinnteoimid go ndíreofar ar shaincheisteanna comhionannais/éagsúlachta ar fud an Ghailearaí.
 3. Cinnteoimid go gcaithfear go cothrom leis na custaiméirí go léir agus de réir na reachtaíochta ábhartha.

Comhionannas ó thaobh na dTeangacha Oifigiúla

Ár nGealltanas:

Tá Gailearaí Náisiúnta na hÉireann tiomanta do sheirbhís phoiblí fheasach a chur ar fáil i nGaeilge de réir mar is cuí. Leanfar do chomharthaíocht uile an Ghailearaí Náisiúnta a chur ar fáil sa dá theanga oifigiúla de chuid an stáit. Cuirfear an fhaisnéis eile go léir agus na bróisiúir go léir ar fáil sa dá theanga oifigiúla de chuid an stáit agus i mórtheangacha eile, nuair is cuí sin.

 1. Foilseoimid ár Scéim Gaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus tabharfar mionsonraí faoi na seirbhísí a chuirfear ar fáil sa dá theanga oifigiúla de chuid an stáit agus i mórtheangacha eile, nuair is cuí sin.
 2. Cinnteoimid go mbeidh baill foirne ar fáil i gcónaí chun freastal ar chuairteoirí a bheadh ag iarraidh cumarsáid a dhéanamh linn trí mheán na Gaeilge.  
 3. Cinnteoimid go leanfar leis an Tuarascáil Bhliantúil, an Ráiteas Straitéise agus na foilseacháin faisnéise ábhartha agus na príomhdhoiciméid bheartais a tháirgeann an Gailearaí a chur ar fáil i nGaeilge.

Comhairliúchán agus Meastóireacht

Ár nGealltanas:

Is é cuspóir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann cur chuige struchtúrtha ar chomhairliúchán bríoch leis an gcuairteoir agus i gcomhpháirt leis an gcuairteoir a sholáthar i ndáil le forbairt agus seachadadh seirbhísí agus athbhreithniú ar sheirbhísí.

 1. Táimid tiomanta a chinntiú go mbainfear úsáid as an aiseolas a fhaighimid ó chuairteoirí ar na fóraim éagsúla agus go léireofar na dearcthaí ar na feabhsúcháin a chuirfear ar na seirbhísí agus ar na bealaí gur féidir taithí a fháil ar an mBailiúchán Náisiúnta.
 2. Táimid tiomanta do chomhairliúchán bríoch le cuairteoirí trí bhíthin raon fóram éagsúil.
 3. Táimid tiomanta a chinntiú go ndéanfar meastóireacht ar na leibhéil seirbhísí.

An Custaiméir Inmheánach

Ár nGealltanas:

Aithníonn Gailearaí Náisiúnta na hÉireann gur custaiméirí inmheánacha iad na baill foirne agus gur chóir tacaíocht cheart a thabhairt dóibh agus comhairliúchán a dhéanamh leo maidir le saincheisteanna faoi sheachadadh seirbhísí agus eispéireas custaiméirí.  

 1. Aithnímid gur custaiméirí inmheánacha iad na baill foirne agus táimid tiomanta tacaíocht cheart a thabhairt don fhoireann maidir le saincheisteanna faoi sheachadadh seirbhísí agus eispéireas custaiméirí.

Further information