Riarachán

Déanann an riarachán oibríochtaí airgeadais, foirgnimh, slándáil, acmhainní daonna, TF agus soláthar, seirbhísí cuairteoirí agus oibríochtaí tráchtála an Ghailearaí a bhainistiú.

Siopa an Ghailearaí
Tá siopa an Gailearaí suite i sciathán na Mílaoise, díreach taobh istigh den bhealach isteach ar Shráid an Chláraigh. Chomh maith le foilseacháin agus marsantach tríú páirtí a bheith sa stoc, foilsíonn an siopa raon leathan d’ábhair lena n-áirítear saothair scolártha ar an mbailiúchán, catalóga taispeántas, bróisiúir chomh maith le rogha cuimsitheach de phóstaeir agus chárta poist mar aon le marsantacht bunaithe ar an mbailiúchán a tháirgeadh. Tacaíonn fáltais uile an tsiopa le saothar an Ghailearaí.

Teil: + 353 1 663 3518       R-phost: bookshop@ngi.ie 

Oifig na bhFoirgneamh
Tá Oifig na bhFoirgneamh freagrach as sábháilteacht/slándála fhoirgnimh an Ghailearaí agus na bailiúcháin atá istigh iontu. Tá sí freagrach fosta as bainistíocht saoráidí, clár saothar an Ghailearaí agus as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na dtreoracha sláinte agus sábháilteachta.

Teil:  + 353 1 661 5133     R-phost: info@ngi.ie

Airgeadas
Tá Airgeadas freagrach as na hidirbhearta airgeadais uile sa Ghailearaí a phróiseáil agus a thaifeadadh mar is ceart, as tuarascálacha airgeadais tráthúla a ullmhú agus a chur i láthair agus as córas éifeachtach um rialú airgeadais inmheánach a chur i bhfeidhm. Tá sé freagrach chomh maith as córas buiséid bhliantúil an Ghailearaí a ullmhú agus a bhainistiú.

Teil: + 353 1 6633575          R-phost: accounts@ngi.ie

Acmhainní Daonna
Déanann Acmhainní Daonna timpeallacht oibre tháirgiúil agus thacaíoch a chur chun cinn agus a éascú don fhoireann a chuireann ar a gcumas an méid a chuireann siad le cuspóirí an Ghailearaí a bhaint amach a uasmhéadú. Tá Acmhainní Daonna freagrach as earcaíocht, oiliúint agus forbairt, caidreamh fostaithe, luach saothair, pinsin, téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus leas na foirne.

Teil: + 353 1 6325524   R-phost: humanresources@ngi.ie

TF & Soláthar 
Déanann an Oifig TF na Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (TFCanna) agus córais bhainteacha a éascaíonn oibríochtaí inmheánacha GNÉ a bhainistiú, a thacú agus a chothabháil. Tá an Oifig seo freagrach as soláthar chomh maith, ag cinntiú go gcomhlíontar treoirlínte agus Treoracha Rialtais an AE ar Sholáthar Poiblí. Déanann sí na próisis tairisceana uile laistigh de GNÉ a chomhordú agus chuireann sí comhairle inmheánach agus cúnamh ar fáil don fhoireann leis an bpróiseas tairisceana.

Teil: + 353 1 6633549    R-phost:  IT@ngi.ie / procurement@ngi.ie

Cearta & Atáirgeadh
Déanann an Oifig um Chearta agus Atáirgeadh Leabharlann Phictiúr tráchtála an Ghailearaí a bhainistiú. Údaraíonn/éascaíonn sí úsáid na n-íomhánna ón mbailiúchán, lena n-áirítear íomhánna de shaothair le healaíontóirí atá fós i gcóipcheart agus soláthraíonn sí comhairle ar cheisteanna a bhaineann le cóipcheart. Maidir le hatáirgeadh a sholáthar feidhmíonn sí scála táillí a léiríonn na dóigheanna éagsúla ar féidir na híomhánna a úsáid, lena n-áirítear úsáidí tráchtála, acadúla, príobháideacha srl…

Teil: + 353 1 6633526    Faics: + 353 16629072

Teil: + 353 1 6633527    R-phost: rights&reproductions@ngi.ie

Seirbhísí Cuairteoirí
Oibríonn na Seirbhísí Cuairteoirí lena chinntiú go bhfaighidh baill an phobail a thagann go dtí an Gailearaí eispéireas taitneamhach agus sásúil i dtimpeallacht fháilteach. In éineacht le foireann freastalaithe tá siad mar chuid d’fhoireann fháilteachais ag a mbíonn an teagmháil is dírí leis an bpobal. Tá ról ríthábhachtach le himirt acu lena chinntiú go bhfuil foirgneamh agus bailiúcháin an Ghailearaí slachtmhar agus inrochtana do gach duine agus go bhfuil cuaillí eolais cuí agus faisnéis chuí ar fáil. Tá Seirbhísí Cuairteoirí freagrach as an gclár saorálaíochta, lena n-áirítear earcaíocht agus oiliúint. Déantar imeachtaí agus ócáidí a chomhordú tríd an Oifig seo chomh maith.

Teil: + 353 1 6615133    R-phost: visitorservices@ngi.ie