Cód Iompair do Scoileanna

Ba cheart do ghrúpaí dul isteach sa Ghailearaí tríd an doras agus ag an am atá sonraithe ar a ndaingniú áirithinte.

Tá an ceannaire grúpa/múinteoir freagrach as na daltaí le linn a gcuairte. Féadfar iarraidh ar cheannairí grúpa comhartha aitheantais a chaitheamh le linn na cuairte agus/nó uimhir teagmhála a fhágáil ag an deasc fáilte.

Moltar cóimheas maoirseachta de 1 duine fásta le gach 15 dalta. Más féidir, ba cheart é sin a bheith 1:10 ar a laghad do dhaltaí faoi 10mbl. agus 1:5 do dhaltaí faoi 5bl. Más é do thoil é, ná bí ag brath ar Chúntóirí Riachtanas Speisialta atá sannta ar bhonn duine-le-duine mar thaca le daltaí faoi leith.

Chun róphlódú a sheachainte i spásanna an Ghailearaí agus chun comhlíonadh lenár bPolasaí Cosanta Páistí Child Protection Policy, roinnfear ranganna móra/grúpaí scoile móra i ngrúpaí níos lú. Dáiltear aon treoraí ar ghrupaí ar thurais threoraithe le huasmhéad de 25 dalta le treoraí amháin. Roinnfear grúpaí féinthreoraithe i ngrúpaí de 15 dalta.

Caithfear múinteoir amháin nó duine fásta freagrach ainmnithe a leithdháileadh ar gach grúpa agus caithfidh siad fanacht in éineacht lena ndaltaí i gcónaí. Tá sé riachtanach go bhfuil dóthain daoine fásta i dteannta le daltaí le héascú grúpaí móra a fhoroinnt. Tá seans ann nach féidir do chuairt scoile a éascú muna bhfuil dóthain daoine fásta i dteannta leis na daltaí chun maoirseacht a dhéanamh orthu.

Caithfidh ceannairí grúpa agus daltaí treoracha ó Fhreastalaithe Slándála, ó Threoraithe agus ó fhoireann Dheasc Eolais an Ghailearaí a leanúint le linn a gcuairte.

Caithfear cótaí agus málaí go léir na múinteoirí agus na ndaltaí a sheiceáil isteach i ‘mBosca Stórála’ an Ghrúpa i seomra na gcótaí. Toisc go bhfuil spás stórála teoranta sa Ghailearaí, iarrtar ar ghrúpaí málaí a fhágáil ar bhusanna nuair is féidir.

Ní cheadaítear seo a leanas laistigh den Ghailearaí:

- Tadhall a bhuaileadh ar shaothar ealaíne (dealbh san áireamh)
- Rith agus béicíl
- Ithe nó ól (aon áit seachas i mbialanna an Ghailearaí)
- Griangrafadóireacht agus scannánaíocht fístéipe
- Tabac a chaitheamh
- Bruscar a fhágáil
- Fón póca a úsáid