Cuairt a chur in áirithe

Primary School Visit to the National Gallery

Caitear na turais scoile, na ceardlanna nó na cuairteanna féinthreoraithe go léir chuig an nGailearaí a bheith curtha in áirithe roimhré leis an gComhordaitheoir um Áirithint Turas:  

Teil: +353 1 663 3510  Faics: +353 1 661 0099  R-Phost: tours@ngi.ie

Toisc go bhfuil móréileamh ar na cláir scoile agus chun róphlódú a sheachaint sa Ghailearaí, molaimid áirithint trí seachtaine roimhré.

Tá turais le fáil i nGaeilge, ach ní mór duit réamhfhógra maith a thabhairt dúinn, le do thoil.

Ní féidir linn turas a dhaingniú go dtí go bhfaighimid an fhoirm áirithinte.

Tá turais scoile saor in aisce do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart na hÉireann, gearrfar táille ar €50 áfach muna bhfaightear fógra cealaithe 24 uair roimhré.

Tá múinteoirí freagrach as a ndaltaí agus tá orthu fanacht leo an t-am go léir.

Roinnfear ranganna móra i ngrúpaí turais le huasmhéad de 25 dalta. Tá sé riachtanach go bhfuil dóthain tacaíochta múinteora/duine fásta ann chun maoirseacht a dhéanamh ar gach grúpa.

Gheobhaidh múinteoirí cóip de Chód Iompair do Scoileanna Code of Conduct for Schools for Schools an Ghailearaí roimh an gcuairt i dteannta le daingniú na háirithinte. Pléigh na treoirlínte leis na daltaí led’ thoil le cinntiú a gcomhlíonadh agus go mbeidh eispéireas dearfach agus taitneamhach ag gach éinne.

Maireann turais threoraithe ar feadh 50 nóiméad – ceadaigh uair a chloig ina iomláine le haghaidh do chuairte.

Féadtar turais agus ceardlanna a chur in oiriúint do dhaltaí le riachtanais speisialta. Téigh i dteagmháil linn led’ thoil chun do riachtanais a phlé linn roimh an áirithint.

Tá acmhainní sheomra ranga do Bhunscoileanna Primary agus do Mheánscoileanna Secondary le fáil chun cabhair a thabhairt do mhúinteoirí ag ullmhú cuairte.

Teil: +353 1 663 3510  Facs: +353 1 661 0099  Ríomhphost: tours@ngi.ie