Athchóiriú le tosú i mí Márta.

 

Preas Ráiteas: 01 Márta 2011

Tá sé i gceist tús a chur le hathchóiriú mór ar dhíon Sciathán Dargan de Dhánlann Náisiúnta na hÉireann. Seo é an chéad chuid de chlár beartaithe d’oibreacha athchóirithe ar choimpléasc na Dánlainne Náisiúnta ar Chearnóg Mhuirfean. Cuirfear tús leis an tionscadal, atá á bhainistiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) Dé Luain an 7 Márta. 1864 an bhliain atá luaite leis an díon ar Sciathán Dargan agus tá obair dheisiúcháin shuntasacha le déanamh air. Teastaíonn na soilse dín, a hathraíodh sna 1940idí, a uasghrádú. Cuirfidh na hoibreacha beartaithe feabhas ar choinníollacha mar atá, déanfar uasghrádu ar chórais rialaithe solais lae sna háiteanna taispeántais agus feidhmeoidh an díon níos fearr ó thaobh teasa de.

Tá sé i gceist tuilleadh oibre a dhéanamh ar fhoirgnimh stairiúla sa choimpléasc sna blianta amach anseo má bhíonn maoiniú ar fáil. Faoi scóp na hoibre atá leagtha amach, tá sé i gceist creatlach an fhoirgnimh a uasghrádú chomh maith le feabhas a chur ar an timpeallacht (teas agus aeráil), ar shoilsiú agus ar shaoráidí do chuairteoirí.

Mar gur gearr go mbeidh an conraitheoir ar an láthair, beidh bealach isteach Chearnóg Mhuirfean Thiar chuig an Dánlann dúnta go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Moltar do chuairteoirí leas as bhaint as bealach isteach Sciathán na Mílaoise ar Shráid an Chláraigh.

Tá an Dánlann ag ullmhú don tionscadal le roinnt míonna anuas agus ag baint go leor oibre a bhí ar taispeáint anuas ach ag an am céanna ag cur taispeántais nua de bhailiúcháin na hÉireann agus na hEorpa le chéile. Leanfaidh an próiseas seo go dtí tús an tsamhraidh nuair a bheidh an réamhobair tugtha chun críche.

Tá an Dánlann tiomanta na saothair is fearr a choinneáil ar taispeántas le linn thréimhse an athchóirithe ar mhaithe le taithneamhacht na gcuairteoirí. Tá buaicphointí an bhailiúcháin Eorpaigh le feiceáil faoi láthair i Sciathán Beit Íochtarach (Seomra 6) agus ann tá sárshaothair le Caravaggio, Goya, Rembrandt, Poussin, agus Monet. Sínfear an taispeántas chuig Sciathán Beit Íochtarach sna míonna atá romhainn agus áireofar ann pictiúir as scoileanna na Breataine, na hOllainne, na hIodáile agus na Spáinne. Beidh an chuid is fearr de shealúchas mór na Dánlainne de phictiúir na hÉireann agus de bhailiúcháin Tarraingtí agus Priontaí na Dánlainne ar fáil le feiceáil i ndánlanna Sciathán na Mílaoise Íochtarach. Tá sé leagtha amach go mbeadh an socrú seo tugtha chun críche faoi dheireadh Bealtaine.

Fanfaidh an Dánlann oscailte le linn an tionscadail athchóirithe agus beidh teacht ag cuairteoirí ar sheirbhísí bailiúcháin agus taighde. Leanfaidh cláir oideachais ag feidhmiú cé go n-athróidh ionad na gcainteanna ó am go chéile agus reachtáilfear roinnt imeachtaí den láthair. Leanfaidh Siopa, Bialann agus Café na Dánlainne ag trádáil.

Ó tharla go mbeidh tionchar ag an gclár oibreacha atá leagtha amach ar an Dánlann sna blianta beaga atá romhainn moltar do chuairteoirí teagmháil a dhéanamh leis an Dánlann roimh chuairt a thabhairt uirthi le mionsonraí an chláir a chinntiú. Rphost visitorservices@ngi.ie, teileafón (01) 661 5133 nó féach láithreán nua gréasáin na Dánlainne chun eolas cothrom le dáta a fháil, féach www.nationalgallery.ie.

Ba mhaith le Dánlann Náisiúnta na hÉireann a leithscéal a ghabh le cuairteoirí faoin gcur isteach de bharr an chláir oibreacha. Nuair a bheidh sin tugtha chun críche beidh athbheoú déanta ar an institiúid agus ní amháin go mbeidh sí ina háit shábháilte leis na bailiúcháin a choinneáil ach freisin ina saoráid chultúir den scoth a chuirfidh le saol gach duine a thabharfaidh cuairt uirthi. Beidh eolas cothrom le dáta le fáil sna míonna atá romhainn ar an dul chun cinn atáthar a dhéanamh ar láithreán gréasáin agus ar leathanaigh Twitter agus Facebook na Dánlainne.